Contact FAQ Help News Page index Search Site map

Danube Capacity Building Network (DCB Net)

This network consists of public sector, private sector and civil society stakeholders in Bulgaria and Romania that work on the Danube, and/or are interested in its management. In addition to the shared part of the Danube, the downstream part including the delta is also included. The network focuses on comprehensive and integrated approaches to training and capacity building, aimed at sustainable management of the Danube.

Тази мрежа се състои от представители на обществения сектор, частния сектор и гражданското общество в България и Румьния, които работят по крайбрежието на река Дунав и/или са заинтересовани за нейното правилно използване. В допълнение към тази съместна част от Дунав ще бъде вкдючено и поречието на реката и делтата. Мрежата се концентрира върху подробен и интегриран подход за обучение и изграждане на капацитет с цел устойчиво управление на река Дунав.

Această rețea constă din sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă, părți interesate din Bulgaria şi România, care funcționează pe Dunăre, şi / sau sunt interesate în gestionarea acesteia. În plus față de părțile comune ale Dunării, o parte în aval, inclusiv delta este, de asemenea, inclusă. Rețeaua se concentrează pe abordări cuprinzătoare şi integrate pentru formare profesională şi construirea capacității, care au ca scop managementul durabil al Dunării.


Further information on the network is available on this page.